Priser

Prisforskriften for tjenester pålegger bl.a. advokater å gi informasjon om hvordan prisen for tjenestene blir beregnet. Denne informasjon kan gis ved prisliste eller et dokument som er lagt ut på advokatkontoret, og som inneholder informasjon om hvordan prisen for den enkelte tjeneste blir beregnet, herunder prisen for måleenhet som brukes som beregningsgrunnlag. Dette dokument gir informasjon om våre priser samt beregningen av priser i oppdrag for forbrukere.

* * * *

Personer som mottar fritt rettsråd (saker utenfor domstolene) skal betale en egenandel tilsvarende den offentlige salærsats. For tiden er salærsatsen 1.040 kroner. Rettshjelpsmottakeren vil således i realiteten dekke én time av advokatens arbeid selv.

Personer som mottar fri sakførsel (saker som går for domstolene) skal betale en egenandel på 25 prosent av mottatt støtte, men med et tak på 5 ganger salærsatsen, (1.040 * 5 = kr 5.200). Det skal ikke betales merverdiavgift på egenandelen. Rettshjelpsmottakeren betaler egenandelen direkte til advokaten. Advokaten har anledning til å kreve egenandelen innbetalt på forskudd.

* * * *

Vi tilbyr førstegangskonsultasjon på inntil ½ time, uten ytterligere oppfølging, for fast pris kr. 800,-.

For enkle testamenter vil prisen ligge på kr. 6.000,-. Tilsvarende vil enkle ektepakter og samboeravtaler ha en pris på kr. 6.000,-.

En kombinasjon av samboeravtale og testament koster kr. 9.000,-.


For mer kompliserte testamenter, ektepakter og samboeravtaler vil det ofte være nødvendig med innhenting av supplerende opplysninger/undersøkelser, samt avklaring av mer spesielle juridiske problemstillinger m.m.


Ordinær timepris overfor forbruker her ved kontoret vil i hovedsak befinne seg i området kr. 1.000, - 1.600,- pr. time.


I tillegg til ovennevnte priser påløper merverdiavgift, f.t. 25 %.

* * * *


I mer ordinære oppdrag vil imidlertid prisen for advokat­bistanden framkomme i en kombinasjon av medgått tid, timepris, berørte interesser samt vanskelighetsgrad på oppdraget. Også utfallet av saken kan ha en viss betydning for salærets størrelse. I første konsultasjon med advokaten vil denne kunne angi et anslag på hva saken vil kunne pådra av utgifter for klienten. Klienten er også oppfordret til å stille spørsmål om dette.


Våre klienter kan på et hvilket som helst trinn av saken be oss om å få et overslag over både påløpt salær samt forventet endelig salær. Klienten kan også skriftlig avtale en prisramme for oppdraget.


I større oppdrag vil vi kunne be om å få innbetalt á konto salær, samt også foreta delavregninger før oppdraget er endelig utført. Vi vil ordinært be om at påløpne utgifter/utlegg, for eksempel offentlige gebyrer, betales etter hvert som de påløper.


Foranstående prisopplysninger er ajour pr. mai. 2019