Kompetanse

Arbeidsrett

Vi har lang erfaring i å bistå både arbeidsgivere og arbeidstakere i arbeidsrettslige spørsmål. Det kan være bistand i forbindelse med inngåelse av arbeidsforhold, slik som arbeidsavtaler m.m. og bistand i forbindelse med opphør av arbeidsforhold, slik som oppsigelse og avskjed.

Arv og skifte

Vi bistår et betydelig antall kunder i forbindelse med arv og skifte. Dette er et område hvor det erfaringsmessig har lett for å oppstå konflikter og vi arbeider for å bistå med konfliktreduserende løsninger. Vi yter bistand knyttet til gaveoverføringer, testamenter og skifte (oppgjør av dødsboer) Vi er også bostyrere i mange dødsboer.

Familierett

Vi yter bistand i forbindelse med inngåelse og oppløsning av både samboerforhold og ekteskap. Vi bistår med utarbeidelse av samboeravtaler og ektepakter, samt skifteoppgjør ved oppløsning av samboerforhold og ekteskap.

Barnevern/barnerett

Vi har bistått så vel private som offentlige parter knyttet til barnevern. Vi bistår flere kommuner med rådgivning og prosedyre i forbindelse med barnevernssaker.
Vi har også lang erfaring med barnefordelingssaker, både i løsninger mellom foreldre og i saker for domstolene.

Erstatningsrett

Vi bistår privatpersoner i erstatningssaker etter ulykker og skader. Vi bistår også i erstatningssaker på vegne av foretak, så vel mot det offentlige som andre personer og foretak.


Fast eiendoms rettsforhold

Det er en rekke rettsforhold som er knyttet til fast eiendom. Vi har god erfaring i å bistå så vel private som næringsdrivende i spørsmål knyttet til fast eiendom.


Strafferett

Vi har betydelig erfaring i å bistå kunder i straffesaker. Vi kan bistå på alle stadier i en straffesak, alt fra etterforskning til rettssaker for domstolene.

Bistandsadvokat

Vi har flere advokater som arbeider som bistandsadvokater.


Utlendingsrett

Vi har god erfaring innen utlendingsretten og vi har en advokat som har arbeidet i UNE (Utlendingsnemnda). Dette gir en betydelig innsikt i problemstillingene og gir grunnlag for godt arbeid for våre klienter.


Barnebortføringssaker


Skatte- og avgiftsrett

Vi yter bistand overfor private personer og selskaper i forbindelse med skatt og merverdiavgift. Vi har bistått kunder i et betydelig antall bokettersyn fra skatteetaten. Vi har også lang erfaring i bistand i forbindelse med endringssaker og klagesaker knyttet til skatt og avgift. Vi prosederer også saker for domstolene. Innen dette området holder vi også et betydelig antall kurs og foredrag.

Selskapsrett

Både som advokater og styremedlemmer har vi lang erfaring innen selskapsrett. Det gjelder alt fra opprettelse av selskaper, endringer i selskapsstrukturer, drift av selskaper og konfliktløsninger.


Generasjonsskifter

Selv om arveavgiften er opphevet har vi mange oppdrag innen generasjonsskifter i næringslivet. Generasjonsskifter er viktige å planlegge nøye og det er viktig ikke å forhaste seg i prosessen. For oss er det svært viktig at alle involverte parter har forståelse for gjennomføringen og at alle føler seg bekvem med gjennomføringen.


Generell forretningsjus

Generell forretningsjus omfatter mange rettsforhold. Vi har erfaring innen de generelle forretningsjuridiske områder og vi har styreerfaring fra en rekke foretak. Vi kan derfor yte bistand innen et stor felt hva angår generell forretningsjus.


Konkurs- og insolvensrett

Vi behandler en rekke konkursboer og har lang erfaring innen gjeldsforhandlinger og konkurs. Vi bistår foretak med gjeldsforhandlinger, og vi kan bistå i forbindelse med økonomiske vanskeligheter i bedrifter.


Megling og konfliktløsning

En betydelig del av vårt arbeide består i megling og konfliktløsning. Vi bistår parter i tvisteløsning og vi kan påta oss oppdrag som nøytrale meglere. Vi har særskilte utdannede meglere. Vi søker å finne raske og gode løsninger som er kostnadseffektive for partene.

Kurs og foredragsvirksomhet

Vi har svært lang og omfattende erfaring innen kurs og foredragsvirksomhet. Vi holder en rekke kurs for bl.a. for regnskapsførere og revisorer og deres kunder. Vi holder kurs for regnskapsførerorganisasjoner og vi skreddersyr interne kurs om ønskelig. Vi holder også kurs for barnevern i en rekke kommuner.