Tilleggsavgift

Høyesterett har nylig avsagt en prinsipiell dom om tilleggsavgift etter merverdiavgiftsloven.

Et vilkår for å ilegge tilleggsavgift er at staten har eller kunne blitt "påført tap". I saken hadde selger feilaktig ikke beregnet utgående merverdiavgift. Selger anførte at om det hadde vært gjort, så ville kjøper hatt rett til fradrag for inngående merverdiavgift med det samme beløpet. Staten hadde eller kunne da ikke bli påført tap.

Dommen avgjør at det ved vurderingen av om staten kunne bli "påført tap", så skal det ikke tas hensyn til om neste omsetningsledd ville hatt krav på fradrag. Tilleggsskatten ble derfor opprettholdt. Saken avgjør også at domstole i stor grad kan prøve avgifttsmyndighetens "kan" skjønn og avklarer forhold knyttet til EMK og tilleggsavgift.

Se: Høyesterett