EPiServer Site: Uttalelser

Skattedirektoratets kommentar til Høyesteretts dom av 2. november 2016 - fradragsrett for transaksjonskostnader ved ikke-gjennomførte aksjekjøp etter skatteloven § 6-24 (2)

Leverandøren av programvaren sitt ansvar

Kjendiser som deltar i realityprogrammer, konkurranser og lignende - Spørsmål om skatteplikt mv.

Skattedirektoratets kommentar til Høyesteretts dom av 15. desember 2016 - om at finansunderskudd opptjent innenfor rederiskatteordningen kan fremføres mot inntekt etter at selskapet har trådt ut av ordningen (KGJS Tank AS)

Finanstilsynet - Pressemeldinger

Utkast til retningslinjer for finansforetaks behandling av forbrukslån - konsultasjon

Høg aktivitet innan investeringstenester i bankane i 2016

Finanstilsynets årsmelding for 2016

Økte utlånstap og svakere resultater i bankene
Stangeveien 34,
Postboks 297, 2302 Hamar

Tlf : +47 62 51 18 00
Fax: +47 62 51 18 01
post@advokatene-volund.no

Her finner du oss...

Tilleggsavgift

Høyesterett har nylig avsagt en prinsipiell dom om tilleggsavgift etter merverdiavgiftsloven. Et vilkår for å ilegge tilleggsavgift er at staten har eller kunne blitt "påført tap". I saken hadde selge...
Les mer